Boleh Beramal Dengan Hadits Dloif

PENDAPAT ULAMA BERKAITAN HADITH DHOIF

Sebagaimana diketahui, hadith terbahagi kepada tiga darajat.

1. Sohih
2. Hasan
3. Dho’if

Menurut ulama muhaddithin, Hadith dhoif terbahagi kepada tiga kategori dari segi penghujahannya pada hukum:

1. Ad-dho’if ,atau al-mudho’af atau al-layyin.
2. Mutawassit ad-dho’fi iaitu yg perawinya su-ul hifzi, atau mudthorib atau yang seerti dengannya seperti munkirul hadith.
3. At-talif atau al-wahi yang mana perawinya muttahimum bil kazibi, juga hadith al-maudhu’.

Para ulama secara ittifaq menerima beramal dengan hadith Soheh dan Hasan samada lizatihi atau lighairihi. Oleh itu, al-maqbul dan as-solih merangkumi kedua jenis hadith ini.

Adapaun hadith dhoif, dalam darjat yang pertama, ia diterima oleh kebanyakan para ulama. Dan mereka yang menolaknya, pendapat mereka telah dipertikai. As-solih dan al-maqbul lil-ihtijaj juga termasuk dalam hadith jenis ini. Manakala hadith dhoif pada darjat yang kedua, ianya boleh diamalkan pada perkara at-Targhib wat Tarhib, al-manaqib dan fadhailul a’mal.

Hadith dhoif pada darjat yang ketiga pula, inilah yang tertolak pada sisi ulama muhaddithin dan fuqaha. Bahkan ada yang mengatakan ianya tidak boleh dikategorikan langsung sebagai hadith. Kesimpulannya, hadith-hadith dhoif yang disepakati ulama untuk berhujah adalah pada darjat yang pertama, walaupun ada sebahagiannya yang menggunakan darjat yang kedua. Jenis hadith inilah yang wujud dalam kitab-kitab sunan dan hadith-hadith ahkam bagi mereka yang mengkajinya dengan mendalam.

NAS-NAS YANG MEMBOLEHKAN BERAMAL DENGAN HADITH-HADITH DHOIF DALAM PERKARA HUKUM

1. Berkata al-hafiz Ibnu Hajar dalam kitab al-Fathu (5/90): “Sesungguhnya ulama telah berhujjah dalam berhukum dengan hadith yang lebih rendah daripada sahih (dhoif).”

2. Imam al-Harowi meriwayatkan dalam kitab Zammil kalam (2/179,180): “Daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata : aku berkata kepada bapaku, seorang lelaki menghadapi masalah, dan dalam negeri itu ada seorang ahli hadith yang dhoif dan seorang faqih dari kalangan ahlul ra’yu, siapakah yang patut ditanya? Imam ahmad berkata : Jangan bertanya kepada ahlul ra’yu. Dhoifnya hadith itu lebih baik daripada kuatnya ar-ra’yu”

3. Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam ‘I’lamul Mauqi’in’ ketika menyebutkan usul Imam Ahmad b. Hanbal (1/25): “Usul yang keempat, mengambil hadith mursal, dan hadith dhoif, jika tidak terdapat pada bab itu apa-apa yang boleh mempertahankannya, inilah yang lebih dirajihkannya daripada qias.” Kemudian beliau menyambung kata-katanya: “Dan tiada seorang pun dari kalangan a-immah (Imam-imam) melainkan mereka bersependapat dalam usul ini dari segi keseluruhannya. Tidak ada seorangpun dari kalangan mereka melainkan mendahulukan hadith dhoif daripada qias.”

4. Berkata Imam Abu Muhammad Ibnu Hazmin dalam kitabnya ‘al-Ihkam fi Usulil Ahkam (7/54)’: Berkata Abu Hanifah: “Khobar yang dhoif daripada Rasulullah SAW lebih aula daripada qias, tidak halal qias sedangkan ada hadith dhoif.”

5. Berkata al-Faqeh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni (1/773): “An-nawafil dan al-fadhail tidak disyaratkan sihhatul hadith padanya”

6. Berkata Imam an-Nawawi (al-Majmu 3/348 ): “Ittifaq ulama untuk beramal dengan hadith dhoif pada fadhoilul a’mal dan dan tidak pada perkara halal dan haram”

Inilah thuruq dan manhaj yang telah digunakan oleh para muhaddithin dan fuqaha dalam beramal dengan hadith-hadith dhoif. Mereka tidak menolak periwayatan hadith-hadith dengan sewenang-wenangnya. Mereka mengkajinya dan menyelidikinya untuk beramal.

Jika ada hadith dari thuruq lain yang boleh menguatkan hadith tadi, mereka akan mengambilnya. Begitu juga jika hadith tersebut tidak mencapai darjat yang terlalu dhoif, atau perawinya bukan muttahim bil kazib, atau bukan dari title hadith maudhu’, maka mereka akan menerima hadith-hadith tersebut, lebih-lebih lagi jika ianya telah meluas amalannya dari kalangan tabi’in dan para sahabat Radhiallahu ‘anhum ajma’in.

Sumber:http://kalam-ummah-home-v02-5165.blogspot.com/