Dalil-dalil Majelis Tahlil/Tahlilan

Sebuah panduan untuk majelis tahlil (tahlilan). Di toko-toko banyak ditemukan, namun ini ku salin dari buku tahlil yang disusun dalam rangka memperingati kakenda/nenenda, orant tua, dan leluhur kami. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebajikannya, dan mendapat rahmat ridlo dari Allah swt. Demikian pula leluhur kami yg lain dan pembaca semuanya. Amien.

Kali ini kami mencoba mengumpulkan dalil-dalil yang berkenaan dalam kalimat-kalimat dzikir pada majelis tahlil. Semoga bermanfaat.

Dari Abu Dzar ra, ia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Maka Nabi saw bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqaoh? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh “. Mereka bertanya, “ Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim no. 2376)

Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang membaca sebuah huruf dari kitabullah -yakni al-Quran, maka ia memperoleh suatu kebaikan, sedang satu kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim juga satu huruf.” [Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih]

1. ilahadarati fatehah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

(Dihadiahkan) kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarganya, istri-istrinya, putra-putrinya, dan kepada semua keturunannya, Al-Fatihah:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

2. ilahadarati2 fatehah

Kemudian (dihadiahkan) kepada yang terhormat para handai taulannya, dari para Nabi dan utusan, para wali, para syuhada’, orang-orang salih, para sahabat dan tabiin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan kepada para malaikat yang selalu taqarub mendekatkan diri kepada Allah, dan khususnya kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Ajailaniy, Al-Fatihah:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

3. ilahadarati3 fatehah

Kemudian (dihadiahkan) kepada semua ahli kubur dari kaum muslimin laki-laki dan perempuan, kepada kaum mukminin laki-laki dan perempuan, dari ujung timur sampai ujung barat dunia, baik yang di darat maupun di laut, khususnya kepada bapak-bapak kami dan para ibu kami, para nenek leluhur kami yang laki-laki dan perempuan, para guru kami dan para guru besar mereka, kepada para guru kami dan para gurunya guru kami, dan kepada orang-orang yang menyebabkan kami semua berkumpul di majelis ini, Al-Fatihah:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

Pendapat para ulama salafiyah tentang sampainya hadiah pahala telah kami catat di sini.

4. ikhlas

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa”. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan,dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. 3x

Rasulullah saw bersabda, “Apakah salah satu dari kalian tidak mampu membaca sepertiga al Qur’an setiap malam?” Para sahabat pun bertanya,”Siapakah di antara kita yang mampu melakukannya, yaa Rasulullah?” Beliau menjawab,”Allah Al Wahid Ash-Shamad (Surah Al Ikhlas) adalah sepertiga Al Qur’an”. [Bukhari Muslim]

Barangsiapa membaca Qulhuwallahu Ahad (Surah Al Ikhlas) tiga kali, maka ia seolah-olah sudah membaca (seluruh) Al Qur’an. [Ahmad, An Nasai, Adh Dhiya’ Al Maqdisi. Al Haitsami menjelaskan, para perawi dalam sanad hadits tergolong shahih]

Dari Muaz bin Anas ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah akan membangun rumah baginya di surga.” (Ahmad)

5.

lailahailallahuallahuakbar

Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji.

falaq

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia jalankan kedengkiannya”.

6. lailahailallahuallahuakbar

Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji.

annas

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Rabb manusia”. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia

Dari Uqbah bin Amir ra, ia berkata: “Suatu ketika aku menggiring unta Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau saw berkata kepadaku: ” Wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan dua surah yang paling baik untuk dibaca”. Beliau kemudian mengajarkan kepadaku Qul q’uudzubirabbil falaq (surah al Falaq) dan Qul a’uudzubirabbinnaas (surah an Naas).” [Abu Daud dan Nasa’i]

Dari Uqbah ra, dia berkata: “Tidakkah engkau perhatikan ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini, yang belum pernah terlihat dapat menyamainya? Yaitu Qul q’uudzubirabbil falaq (surah al Falaq) dan Qul a’uudzubirabbinnaas (surah an Naas).” [Muslim]

Rasulullah saw meminta perlindungan dari jin dan sihir mata manusia sampai ketika surah Al Falaq dan An-Naas diturunkan, beliau kemudian mengambil kedua surah tersebut dan meninggalkan yang lain. [Tirmidzi dan Nasa’i]

Ahmad bin Mani’ dalam Musnadnya, “Siapa yang membaca mu’awwidzat” ( Al Ikhlas, Al Falaq, dan An-Naas), maka dia seolah-olah telah membaca semua yang diturunkan kepada Muhammad saw.”

Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW. apabila akan berangkat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkannya seraya membaca surah Al Ikhlash, Al Falaq dan An-Naas. Kemudian beliau mengusapkannya ke seluruh tubuhnya, sebatas yang bisa dicapai. Dimulai dari kepala, lalu wajah, kemudian bagian depan dari badan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. (Bukhari dan Muslim)

Dari Abdullah bin Yusuf : Kami diberitahu oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari ´Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW. bila merasa sakit beliau membaca sendiri Al Mu´awwizaat ´ (Al Ikhlash, Al Falaq dan An-Naas) kemudian meniupkannya. Apabila rasa sakitnya bertambah saya yang membacanya kemudian saya usapkan ke tangannya mengharap keberkatan darinya.” (Bukhari)

7. lailahailallahuallahuakbar

Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji.

fatehah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

Dari Abi Said Rafi´´ bin Al Mu´alla ra. ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda kepadaku, ´Maukah saya ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Qur´an, sebelum kamu keluar dari mesjid? ´Lalu beliau memegang tanganku, dan ketika kami hendak keluar, saya bertanya : ´Ya Rasulullah! Engkau berkata bahwa engkau akan mengajarkan surah yang paling agung dalam Al Qur ´an kepadaku´

Beliau menjawab : ´Alhamdu lillahi rabbil ´alamiin (Al Faatihah), adalah tujuh ayat yang dibaca pada setiap salat dan Al Qur´an yang agung yang diberikan kepadaku´. (Bukhari)

“.. Dan aku telah diberi Faatihatul Kitab dari bawah Arsy.”[Hakim]

Ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi saw, tiba-tiba ia mendengar suara dari atas tubuhnya. Maka ia pun mendongakkan kepalanya lalu berkata, “Ini adalah seorang malaikat yang turun ke bumi, yang sama sekali belum pernah turun,” Kemudian malaikat tersebut mengucap salam lalu berkata, “Bergembiralah  dengan datangnya dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang belum pernah diberikan seorang nabipun sebelummu, yaitu Fatihah Al Kitab dan akhir surah Al Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya melainkan akan diberikan pahalanya kepadamu.” [Muslim]

8. baqarah1-5

Alif laam miim. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib , yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu , serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya,dan merekalah orang-orang yang beruntung .(QS. Al-Baqarah:1-5)

Dari lbnu Mas’ud ra., ia berkata: “Barangsiapa membaca sepuluh ayat dari surat al Baqarah pada permulaan siang, ia tidak didekati setan sampai sore; barangiapa membacanya pada waktu sore setan tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi, dan dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disenanginya dalam keluarganya dan hartanya.” (Ad-Darimi dan al-Baihaqi )

Dari Ibnu Mas’ud ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw, berkata: “Barangsiapa membaca sepuluh ayat, delapan dari awal al-Baqarah dan ayat Kursi, dan dua ayat sesudahnya, serta penutup al-Baqarah, tidak akan masuk ke rumahnya setan sampai waktu pagi”. (Thabrani, Hakim )

9. wailahukum

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa; Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Baqarah:163)

10. ayatkursi

Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS. Al-Baqarah:255)

Tidaklah ayat Kursi itu dibacakan pada harta atau anak melainkan syetan tidak akan mendekatinya.[Ibnu Hibban]

Surah al Baqarah di dalamnya ada ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat al Qur’an. Tidaklah ia dibacakan di sebuah rumah kecuali yang dihuni syetan kecuali syetan itu akan keluar dari rumah tersebut: Ayat Kursi. [Hakim]

Dari Ubai ibn Ka’ab ra, Rasulullah saw bersabda:”Wahai Abul Mundzir (pangilan Ubai ibn Ka’ab), tahukah engkau ayat mana yang paling agung dari kitabullah?”. Aku menjawab,”Allahu laa ilaaha illah huwal hayyul qayyum (yakni ayat Kursi).” Lalu baginda Nabi saw menepuk dadaku seraya berucap,”Semoga Allah membahagiakanmu, wahai Abul Mundzir.” [Muslim]

Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam di tangan-Nya, sesungguhnya ayat Kursi ini memiliki satu lidah dan dua bibir yang bertasbih mensucikan Al Malik di kaki Arsy. [Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibn Abu Syaibah]

11. baqarah284-286

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 0 Rasul telah beriman kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at”. (Mereka berdo’a): “Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”. 0  Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS.  Al-Baqarah:284-286)

Rasulullah, bersabda, “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir surat al-Baqarah di malam hari, maka ia (dua ayat itu) telah cukup melindunginya.” [Bukhari Muslim]

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, “Ketika Jibril a.s. sedang duduk di sisi Rasulullah SAW., beliau mendengar suara dari atas, lalu beliau mendongakkan kepala dan bersabda, ´Ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini, dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini´ Lalu seorang malaikat turun dari pintu tersebut. Kemudian beliau bersabda, ´Ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan dia tidak pernah turun kecuali hari ini´. Lalu dia (malaikat) memberi salam seraya berkata, ´Aku membawa berita gembira dengan dua cahaya yang diturunkan kepada engkau dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu : Surah Al Faatihah dan beberapa ayat terakhir Surah Al Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf daripadanya kecuali kamu mendapat karunia ´”. (Muslim)

12. irhamnayaa

Kasihanilah kami wahai Tuhan yang Maha Mengasihani. 7x

Rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”. (QS.  Huud:73)

13. inamayuridu

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.  (QS.  Al-Ahzab:33)

14. innallahawamalaikatu

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sebaik-baiknya.  (QS.  Al-Ahzab:56)

15. allahumasholiafdlala01

Ya Allah, berilah semulya-mulya rahmat dan salam kepada sebahagia-bahagia makhluk-Mu yang menjadi sinar petunjuk, yaitu Nabi Muhammad saw, dengan para keluarganya dan para sahabatnnya, sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, dan selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu.

16. allahumasholiafdlala02

Ya Allah, berilah semulya-mulya rahmat dan salam kepada sebahagia-bahagia makhluk-Mu yang menyinari waktu pagi, yaitu Nabi Muhammad saw, dengan para keluarganya dan para sahabatnnya, sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, dan selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu.

17. allahumasholiafdlala03

Ya Allah, berilah semulya-mulya rahmat dan salam kepada sebahagia-bahagia makhluk-Mu yang menjadi sinar di kegelapan, yaitu Nabi Muhammad saw, dengan para keluarganya dan para sahabatnnya, sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, dan selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu.

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sebaik-baiknya.  (QS.  Al-Ahzab:56)

Abdullah bin Amru bin Al Ash ra telah mendengar Rasulullah saw bersabda:” Barangsiapa membaca shalawat satu kali untukku, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali. [Muslim]

Ibn Mas’ud ra berkata: Rasulullah saw bersabda:” Orang yang terdekat kepada aku pada hari qiyamat ialah yang terbanyak membaca shalawat kepadaku. [Thirmidzi]

18. hasbunallah

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Ali Imran:173)

Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. Al-Anfal:40) 19.

lahaula

Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

“(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan:”Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “HasbunalLâh Wani’mal-Wakîl”, Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (QS. 3:173)

“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong [Ni’mal-Mawla Wani’man-Nashîr]“. (QS. 8:40)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atau segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong [Fa “Ni’mal-Mawla Wani’man-Nashîr“]”. (QS. 22:78)

Dari Musa al Asy’ari ra, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: “Hai Abdullah putera Qais. Ingat, akan kutunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan surga:. Itulah kalimat: “LAHAULA WALAA QUWWATA ILLAH BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM”. [Bukhari Muslim]

19.  astaghfirullah

Aku bermohon ampun kepada Allah, Zat Yang Maha Agung. 3x

20.  afdlaludzikri lailahailallah

Ketahuilah bahwa dzikir yang paling utama adalah, Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Hidup lagi ada. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Hidup lagi disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Hidup lagi kekal.

Tidak ada Tuhan selain Allah. 100x (atau terserah bilangannya) Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah.

Jabir ra berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seutama-utama dzikir adalah LA ILAHA ILLALLAH”. [Thirmidzy]

Barangsiapa membaca: LAAILAHAILLALLAH seratus kali, maka baginya pahala yang setara dengan pahala memerdekakan sepuluh budak, juga dituliskan baginya seratus pahala kebaikan, lalu dihapus seratus dosa keburukannya, dan ia (kalimat tersebut) akan menjadi pelindung baginya dari syetan sepanjang hari itu hingga sore menjelang. (Kecuali itu) tidak ada yang melakukan sesuatu yang lebih afdhal daripada apa yang ia lakukan kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. [Bukhari Muslim]

21.  shalawat

Ya Allah berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Yaa Allah Tuhan kami, berilah rahmat dan keselamatan atasnya. 3x

22.  subhanallahuwabihamdih

Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya, Maha Suci Allah lagi Maha Agung. 3x (atau terserah bilangannya)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat dalam neraca timbangan, sangat digemari Allah swt yaitu:  “SUBHANALLAH WABIHAMDIHI, SUBHANALLAHIL ‘ADZHIIM” (Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya, Maha Suci Allah lagi Maha Agung)”. [Bukhari dan Muslim]

23.  shalawat2

Ya Allah berilah rahmat dan salam atas kekasih-Mu Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabat semuanya. 3x

24.

fatehah2

Al-Fatihah:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

. . doatahlil1 doatahlil2 doatahlil3 doatahlil4 fatehah

Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, sebagaimana orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang memperoleh nikmat sama memuji dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-Nya. Wahai Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji, sebagaimana yang patut terhadap kemuliaan Engkau dan keagungan kekuasaan Engkau.

Ya Allah, berilah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw dan keluarga beliau. Ya Allah terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan kami dari ayat-ayat Al-Qur’an al adzim, tahlil kami, tasbih dan istighfar kami dan bacaan shalawat kami kepada junjungan Nabi Muhammad saw sebagai hadiah yang bisa sampai, rahmat yang turun dan berkah yang cukup kepada yang terhormat kekasih kami, penolong dan buah mata kami, junjungan dan pemimpin kami yaitu Muhammad saw.

Dan kepada yang terhormat semua sahabat dari para Nabi dan Rasul, kepada para wali, syuhada, orang-orang yang salih, para sahabat dan tabiin, kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas, dan kepada semua pejuan di jalan Allah, yaa Allah Tuhan seluruh alam. Dan kepada para malaikat muqarrabin, terutama kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailaniy,

Kemudian kepada semua ahli kubur muslim yang laki-laki dan yang perempuan, dari ujung timur hingga ujung barat dunia, dan terutama bagi bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek leluhur kami yang laki-laki dan yang perempuan, dan kami khususkan terutama kepada orang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul di sini dan untuk keperluannya.

Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, sejahterakanlah mereka, dan maafkanlah mereka semua.

Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang ahli mengucapkan ”LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADURRASULULLAH” (Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah).

Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami kebenaran dengan jelas, dan jadikanlah kami mengikutinya dan tunjukkanlah kami perkara-perkara yang batil dengan jelas dan jadikanlah kami menjauhinya.

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.

Maha Suci Tuhan, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir.

Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada para Rasul.

Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Al-Fatihah,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Yaa Allah) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat . Amien.

. . Semoga manfaat.

“(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan:”Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “HasbunalLâh Wani’mal-Wakîl”, Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (QS. 3:173)”Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong [Ni’mal-Mawla Wani’man-Nashîr]”. (QS. 8:40)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atau segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong [Fa “Ni’mal-Mawla Wani’man-Nashîr”]”. (QS. 22:78)