Qhodi Abu Syuja’ as-Syafi’iy

Qhodi Abu Syuja’ as-Syafi’iy (w. 593 H)

Beliau adalah Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asbahaniy yg terkenal dengan panggilan al-Qodhi (Hakim) Abu Suja’. Dilahirkan di Basroh tahun 434 H adapun ayahnya dilahirkan di Asbahan. Disebutkan juga bahwa beliau dinisbatkan kepada kota Abbadan sebuah wilayah terkenal di Basrah tempat tujuan untuk berkunjung (plesiran), yang termasuk batas daerah subur di Irak yang dahulunya adalah tempat pos-pos pertahanan kaum muslimin.

Abu Suja’ pernah menjabat menteri di umur 47 tahun, dimasa jabatannya tersebut beliau banyak menyematkan keadilan dan ilmu agama, tidaklah beliau keluar dari rumahnya kecuali beliau sholat atau membaca al-Qur’an. Beliau juga dikenal sebagai orang yg dermawan, pemberani dan tidak takut terhadap celaan para pencela.

Setelah hidup dalam kenyamanan beliau hijrah menempuh jalan “zuhud” meninggalkan kenikmatan duniawi, beliau hijrah ke Madinah dan menetap di Masjid Nabawi sebagai marbot yg bertugas merapihkan tikar dan menyalahkan lentera. Setelah salah satu marbot utama Masjid Nabawi meninggal, beliau menggantikan tugasnya, dan ia jalankan tugas tersebut sampai akhir hayatnya.


Ulama Mazhab Syafi’iy

Qodi Abu Suja’ adalah Ulama Syafi’iyyah yg berada pada thobaqot ke-5 pada jajaran ulama-ulama syafi’iyyah yg wafat setelah tahu 500 H. Beliau ditemukan namanya oleh Imam as-Subki didalam Sarah al-Iqna’ karya Qodhi al-Mawardi. Disebutkan juga didalam at-Thobaqot al-Kubro bahwa Qhodi’ Abu Suja’ lebih dari 40 tahun bermazhab syafi’iy. Karyanya yg paling masyhur adalah mukhtasor Qhodi’ Abu Suja’ yg biasa disebut “matan taqrib” sebuah ringkasan ilmu fiqih mazhab syafi’iy yg mengandung faidah ilmu yg luas, sangat cocok bagi pemula dan pelajar yg ingin belajar mensyarahkan serta mentahqiq. Karyanya juga adalah mukhtasor yg terbaik dan mu’tabar yg pernah ada dalam mazhab syafi’i pujian ini disebutkan didalam Hasyiah al-bujayrimiy ‘ala sarhi al-Khotib al-Bagdadiy. Semoga Allah meluaskan rahamt-Nya untuk beliau dan para ulama salaf…

Sumber: http://my.opera.com/pdu_bm/blog/show.dml/2748777

.

Qadhi Abu Syuja`

Syaikh al-’Alim al-’Allaamah al-Imam Syihabud Dunya wad Din, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani asy-Syafi`i rahimahullahyang lebih dikenali sebagai Qadhi Abu Syuja` @ Qadhi Abu Thayyibadalah seorang ulama besar dalam mazhab asy-Syafi`i. Tarikh lahir dan wafatnya tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menyatakan beliau lahir dalam tahun 328H dan wafat pada tahun 488H, manakala pendapat lain menyatakan bahawa beliau lahir tahun 433H dan wafat tahun 593H. (Rujukan kami, “Ulama Syafi’i dari Abad ke Abad”, menyatakan bahwa umur beliau sangat panjang, 160 th. Lahir 433 H, tahun 488 H beliau mengasingkan diri sehingga banyak orang mengira beliau telah meninggal. Beliau meninggal 593 H., orgawam).

Ketokohan beliau amat terserlah sehingga dilantik menjadi qadhi dan akhirnya menduduki jawatan wazir. Namun kedudukan dan pangkat sedikit pun tidak mempengaruhi keshalehan, sikap warak dan zuhud beliau. Bahkan beliau dikenali di segenap ceruk rantau sebagai seorang imam yang shaleh lagi alim. Sewaktu menduduki jawatan wazir, beliau menugaskan 10 orang pembantu bertugas membahagi dan mengagih-agihkan sedekah dan hadiah, di mana setiap seorang diberi 120,000 dinar untuk dibahagi kepada orang – orang miskin, penuntut dan ahli ilmu serta sesiapa sahaja yang memerlukannya. Beliau sendiri tetap hidup dengan penuh kezuhudan terhadap dunia yang fana ini.

Qadhi Abu Syuja` dianugerahkan dengan umur yang cukup panjang, iaitu 160 tahun, sebagaimana disebut oleh Imam al-Bujairimi dan Imam al-Bajuri dalam kitab – kitab mereka. Setelah bersara dari jawatan wazir, Qadhi Abu Syuja` berhijrah ke Kota Madinah al-Munawwarah untuk menjadi khadam kepada Junjungan Nabi SAW yang berkhidmat menjaga dan melayan segala keperluan makam dan masjid baginda yang mulia. Meskipun seorang ulama besar dan mantan wazir, Qadhi Abu Suja` tidak segan dan malu untuk membersih sendiri makam dan masjid yang mulia serta menyalakan lampu – lampunya.

Sungguh pun menjangkau usia lanjut, namun tubuh badannya tetap seperti orang muda, segala anggota-anggotanya tetap seperti dahulu tidak dimamah usia. Apabila ditanya mengenainya, beliau menjawab:- ”Kami telah menjaganya sejak kecil, maka Allah menjaganya ketika kami tua (yakni sejak kecil lagi beliau telah menjaga dan memelihara segala anggotanya daripada berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah pun menjaga dan memelihara segala anggota beliau agar tetap cergas dan berfungsi walaupun usia beliau sudah lanjut. Inilah sebahagian akhlak dan sifat para ulama kita, jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan jalan mereka untuk menuruti jalan orang yang “konon”nya lebih faham akan ajaran Islam daripada mereka, namun ilmu dan amal juga akhlak sebesar kuku pun tidak seperti dengan mereka.

Qadhi Abu Syuja` wafat di Kota Madinah dan di sanalah beliau dimakamkan. Antara peninggalan beliau yang masyhur adalah karya fiqh mazhab Syafi`i yang banyak disyarahkan oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Karya tersebut adalah “al-Ghayah wa at-Taqrib” atau “Ghayatul Ikhtishar” atau “Mukhtashar Abi Syuja`” atau sering disebut sebagai “Matan Abi Syuja`“. Karya ini telah disyarah dan diberi penjelasan oleh ramai ulama kemudian, antaranya, oleh:-

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni – “Kifayatul Akhyar“
Imam Ahmad al-Akhshashi – “Syarh Mukhtashar Abi Syuja`“;
Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazzi –  “Fathul Qarib al-Mujib“;
Imam Waliyuddin al-Basyir – “an-Nihayah fi Syarhil Ghayah“;
Imam Muhammad asy-Syarbini al-Khatib – “al-Iqna`“;
Imam Ahmad bin al-Qasim al-`Ubbadi – “Kasyful Ghaffar“

Maka berpanjanganlah ilmu beliau sehingga dimanfaati kita di zaman ini. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmatNya kepada Qadhi Abu Syuja` dan sekalian para ulama yang shalihin juga sekalian umat ini….. al-Fatihah.

Sumber: http://pondokhabib.wordpress.com/2011/11/21/qadhi-abu-syuja/

.

Tentang Kitab at-Taqrib

Adalah Kitab At-Tadzhieb Fi Adillati Matnil Ghayati Wat Taqrib, karangan Syeikh Dr Mushthofa Diebul Bigha, seorang Doktor dalam bidang Hukum Islam. Kitab ini merupakan penjelasan terhadap kitab Matan Taqrib dengan mencantumkan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits yang mendasarinya. Atau dengan kata lain, merupakan pendalilan terhadap kitab Matan Taqrib.

Disusun sedemikian rupa sehingga dapat membuktikan bahwa apa yang dinyatakan dalam Taqrib adalah bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalilnya adalah bagaikan benang emas yang mengikat dan menyelempangi hukum-hukum syar’i.

Adapun kitab Taqrib itu sendiri (“Matnul Ghoyat Wat Taqrib), adalah tergolong kitab terbaik dalam Madzhab Imam Syafi’i. Susunan seorang Ulama besar ; Imam Abu Syuja’, seorang Menteri dan Hakim di Isfahan dengan nama lengkapnya Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang hidup pada abad V sampai VI Hijriyah (Lahir tahun 434 H, wafat tahun 593 H). Kitab ini termasuk klasifikasi Kitab Fiqih, dan memuat rumusan-rumusan praktis untuk pegangan kaum muslimin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bentuk dan kandungannya dalam format yang tipis, kecil, tetapi segala bab, segala hukum dan segala masalah-masalah fiqih, baik tentang ibadah, mu’amalah maupun yang lain, semuanya tercakup di dalamnya. Kalimat-kalimatnya cukup singkat, padat, jelas dan lugas.

Taqrib mendapat perhatian yang besar dari para Ulama sesudah Imam Abu Syuja’, sehingga lahir beberapa syarah (penjelasan dan komentar) atasnya, antara lain :

Fatkhul Qorieb, oleh Imam Al-Ghazzie,
Al-Iqna’, oleh Syekh Syarbini Al-Khathib,
Bujairimie Syarah Iqna’, oleh Syekh Sualiaman Al-Bujairimie.

Dan tentu saja, At-tadzhieb ini.

Di kalangan umat Islam, Taqrib sangat amat terkenal, dan tidak ketinggalan di Indonesia, sehingga tiada satu pesantrenpun yang tidak mengajarkan. Beberapa penulis dan Kyai telah pula menerjemahkan, baik kedalam bahasa Indonesia maupun bahasa Daerah. Taqrib diajarkan secara rutin hampir di setiap masjid dan langgar/surau di berbagai tempat di Indonesia, bahkan juga dihapalkan teksnya sebagaimana menghapalkan bacaan shalat. Demikianlah Taqrib telah membudaya di kalangan kaum Muslimin Indonesia.

Pentingnya kehadiran At-tadzhieb

Berbicara tentang umat Islam Indonesia, rupanya kini tengah meniti proses perkembangannya lebih lanjut. Tampak gejala-gejala gerak-kembangnya umat dari –status kuantitas- menuju -status kualitas-, sehingga pada saatnya nanti, Insya Alloh umat Islam Indonesia menjadi umat yang tinggi kuantitas sekaligus kualitasnya. Setinggi Islam itu sendiri, sebagai suatu agama tertinggi yang tiada apapun melebihi ketinggiannya.

Karena tuntutan kualitas itulah, maka dituntut untuk dapat menampilkan kitab-kitab semacam Taqrib ini secara lebih segar dan meyakinkan. Apa yang telah dihasilkan oleh Dr Mushthofa Diebul Bigha dengan At-tadzhieb ini, kiranya dapat kita hargai sebagai ihtiar memenuhi tuntutan tersebut. At-tadzhieb ini menjadi sebuah kitab yang dihiasi dengan manik-manik dalil, yang khusus disusun pengarangnya untuk  memenuhi -kehausan- kaum pelajar atau yang memperdalam ilmu fiqih. Menjadi bashirah dalam agama, menambah yakin dalam syari’at, memantapkan aqidah dan keteduhan di dalam ibadah, serta lurus dalam laku dan gaul.

“At-tadzhieb Fie Adillati Matnil Ghoyah Wat Taqrib”, memberikan isyarah bahwa dalil-dalil adalah bagai benang emas yang mengikat dan menyelempangi hukum-hukum syar’i. Selesai disusun beliau Malam Ahad, 12 Muharram 1398 H / 1 Februari 1978 M.

Walaupun, sebetulnya pembuktian akan benarnya isi muatan kitab-kitab bermadhab Syafi’i itu (Taqrib) bukanlah sesuatu yang luar biasa ; karena dalam beliau2 menyusun madzhabnya telah terlebih dulu mengkaji sedalam-dalamnya terhadap Al-Qur’an, Sunnah Nabi maupun Atsar Sohabat, dan juga ajaran para Ulama sebelum beliau. Sehingga ajaran madzhabnya terjamin kebenarannya dan kesesuaiannya dengan Nash Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi, penelusuran dari suatu kitab sampai kepada Nash Al-Qur’an maupun Sunnah yang mendasarinya seperti ini, adalah hal patut dihargai serta dicontoh semua pihak serta layak digunakan.

Demikianlah tentang Taqrib dan Attadzhieb.

Akhirnya kita memohon kepada Alloh SWT berkenanlah kiranya mengampuni dosa-dosa kita, Ibu-bapak kita dan orang2 yang mempunyai hak atas kita, mengkaruniakan keikhlasan dalam melakukan kajian kitab ini, dan menerimanya sebagai amal sholeh, sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat, lil Islam wal Muslimin Fid–dunya wal akhirah. Amin.  Wallohu a’lam *** (Iqbal1).

Ref. : Fatkhul Qorieb ; Dalil Taqrib ; Matnul Ghoyat Wat Taqrib ; Attadzhieb Fi Adillati Matnil Ghayati Wat Taqrib.

Sumber: http://iqbal1.wordpress.com/2011/12/16/resensi-kitab-taqrib-dan-atttadzdhieb/