Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Al-Ghazzi (859-928H)

Syaikh Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Al-Ghazzi (859-928H) adalah penulis kitab Fathul Qarīb al Mujīb fii Syarhi Al-fādzi at Taqrīb (at Taqrib adalah kitab fiqih madzab Stafi’i karya Imam Abu Syuja’), adalah seorang imam yang…

Ibadah Shalat Malam Para Ulama Salafus Shaleh

Imam al-Bukhari (15126 rakaat) وقال الفربري قال لي البخاري: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (طبقات الحفاظ – ج 1 / ص 48 وسير أعلام النبلاء 12 / 402…

Sufyan ats-Tsauri (97 – 161 H)

Sofyan Ats-Tsauri  (97 – 161 H) Beliau seorang Ulama besar, Sufi yang masyhur, seorang Mujtahid, faqih, Hafidz, yang warak dan zahid. Beliau lahir di Kuffah, Iraq pada tahun 97 H / 715 M dan wafat…

KH Hasyim Al Asy’ari (1287 – 1366H)

KH Hasyim Al Asy’ari Pendiri Nahdlatul Ulama (1287 – 1366H) KH Hasyim Al Asy’ari adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Ia juga pendiri pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan dikenal…

Imam al-Baghawi (436 – 516 H)

Imam al-Baghawi (436 – 516 H) Imam al-Baghawi atau nama penuhnya al-Imam, al-Hafiz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyis Sunnah, Ruknuddin, Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi asy-Syafi`i rahimahullah adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i….

Abu Hasan Al-Asy’ari (260 – 324H)

Abu Hasan Al-Asy’ari (260-324) Silsilah beliau adalah: ‘Ali bin Isma’il bin Ishaq bin Salim bin Isma’il bin ‘Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa Al-Asy’ariy. (Sumber: kitab “Tarikh Baghdad” karangan Al-Khathib…

Ibnu Katsir (701 – 774H)

Ibnu Katsir (701 – 774H) Namanya ‘Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara’ al-Qaisi al-Bashri al-Dimsyiqi al-Syafi’i, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir.[1]  Para ahli sejarah…

Imam al-Nawawi (631 – 676H)

Imam al-Nawawi [631 – 676H] Imam al-Nawawi dilahirkan di sebuah kampung bernama Nawa di daerah Hauran sebelah selatan kota Damsyik, Syria pada bulan Muharram 631H. Nama penuh beliau ialah Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf…

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H)

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H) dan pendapatnya tentang mengkafirkan (menuduh kafir) kepada sesama muslim.   Taqiyuddin As-Subki, atau yang lebih dikenal dengan Imam As-Subki adalah ulama yang menjadi rujukan umat islam pada jamannya. Karena…

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H)

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H) K.H. Ali Ma’shum dilahirkan di Lasem kota mana terletak di pesisir utara pulau Jawa masuk wilayah kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ia lahir pada 2 Maret 1915 (15 Rabiul…