Ibnu Hajar Al-Atsqalani

Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 – 852 H) Beliau ialah al-Imam al-‘Allamah al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al-Kinani, al-‘Asqalani, asy-Syafi’i, al-Mishri. Kemudian dikenal dengan…

Imam al-Baghawi (436 – 516 H)

Imam al-Baghawi (436 – 516 H) Imam al-Baghawi atau nama penuhnya al-Imam, al-Hafiz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyis Sunnah, Ruknuddin, Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi asy-Syafi`i rahimahullah adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i….

Kudeta Mekkah, Sejarah Yang Tersembunyi

Kudeta Kota Mekkah berlangsung pada 20 November 1979 bertepatan dengan awal  1400 Muharam. Sekelompok radikal bersenjata di bawah pimpinan Juhaiman al-Utaibi berhasil menguasai tempat suci umat Islam,masjid Al-Haram. Mereka memprotes kebobrokan Kerajaan Saudi beserta aliansi …

Dan Imam Syafi’i pun bertabaruk

Tabaruk Imam Syafi’i kepada Imam Abu Hanifah Kisah mengenai perkara ini disebut oleh Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin `Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi asy-Syafi`i rahimahullah yang masyhur dengan gelaran Imam Khatib al-Baghdadi,…

Qhodi Abu Syuja’ as-Syafi’iy

Qhodi Abu Syuja’ as-Syafi’iy (w. 593 H) Beliau adalah Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asbahaniy yg terkenal dengan panggilan al-Qodhi (Hakim) Abu Suja’. Dilahirkan di Basroh tahun 434 H adapun ayahnya dilahirkan di Asbahan. Disebutkan…

Kyai Soleh Darat dan RA Kartini

Menyongsong Hari Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita. Berikut sebuah catatan yang perlu kita ambil hikmahnya. Perjalanan Spiritual Seorang RA Kartini Dalam suratnya kepada Stella Zihandelaar bertanggal 6 November 1899, RA Kartini menulis; Mengenai agamaku, Islam,…

Sultan Hamengku Buwono VIII

Sultan Hamengku Buwono VIII Dibanding dengan tokoh dari dinasti Mataram yang lain, nama Sultan Hamengku Buwono ke VIII memang kurang terasa bergaung di nusantara ini. Bahkan bagi masyarakat yang tinggal di Yogyakarta sekalipun. Popularitas Sultan…

Pondok Pesantren Tertua di Indonesia

PESANTREN BERDIRI PADA TAHUN 1700-an

Abu Hasan Al-Asy’ari (260 – 324H)

Abu Hasan Al-Asy’ari (260-324) Silsilah beliau adalah: ‘Ali bin Isma’il bin Ishaq bin Salim bin Isma’il bin ‘Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa Al-Asy’ariy. (Sumber: kitab “Tarikh Baghdad” karangan Al-Khathib…

Ibnu Katsir (701 – 774H)

Ibnu Katsir (701 – 774H) Namanya ‘Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara’ al-Qaisi al-Bashri al-Dimsyiqi al-Syafi’i, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir.[1]  Para ahli sejarah…